• Natuurlijk spelen
 • Lange levensduur
 • Project op maat

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Acacia-Robinia Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Acacia-Robinia Nederland B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Acacia-Robinia Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Acacia-Robinia Nederland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Acacia-Robinia Nederland B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@acacia-robinia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Acacia-Robinia Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als hoofdregel geldt dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bij ons bent. Hierna zullen wij sommige van uw gegevens op basis van de belastingwetgeving nog 7 jaar bewaren. Bovenstaande termijnen gelden tenzij Acacia-Robinia Nederland B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Acacia-Robinia Nederland B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals de hostingpartij, mailprovider, bezorgdienst ed.) eisen wij dat deze derden net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij en ze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze derden ze heeft verkregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acacia-Robinia Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@acacia-robinia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Al uw persoonlijke gegevens worden bij ons opgeslagen in een beveiligde database. Acacia-Robinia Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@acacia-robinia.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen en/of aan te passen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 01-01-2020.

Contact

Mocht u nog vragen hebben omtrent de verwerking van uw gegevens neem dan gerust contact op.

Acacia-Robinia Nederland BV
Brouwerijstraat 29
4845 CL Wagenberg

E privacy@acacia-robinia.nl

KVK 20082365

 

 

 

Copyright © 2024 Acacia-Robinia Nederland BV | Privacyverklaring